PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES

 

I.

Ochrana osobných údajov

1.      Spoločnosť GAS product & services a.s., so sídlom Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, IČO: 46 662 073, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5536/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je povinná v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“) a prislúchajúcich vykonávacích predpisov zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť ochranu osobných údajov najmä ich dôvernosť a integritu so zameraním na preventívnu kontrolu a predchádzanie bezpečnostným incidentom. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zavedenie sieťovej bezpečnosti, zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám a neoprávnenému prístupu, obmedzenie manipulácie so zariadeniami alebo nosičmi obsahujúcimi osobné údaje, šifrovanie databáz a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

 

2.      Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na všetky služby Prevádzkovateľa poskytované v rámci vernostného programu GAS na čerpacích staniciach spoločnosti GAS product & services a.s. a prostredníctvom internetových stránok Prevádzkovateľa vrátane všetkých podstránok na stránke http://www.gas.sk/.

 

3.      Dotknutými osobami sa pre potreby týchto pravidiel rozumejú zákazníci Prevádzkovateľa, ktorí vyplnili registračný formulár vernostného programu na internetových stránkach Prevádzkovateľa, riadne vypísali a podpísali formulár na zaradenie do členstva vernostného programu GAS na čerpacej stanici GAS, súhlasili so zasielaním ponúk tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou GAS product & services a.s. alebo jej obchodnými partnermi a vykonávaním marketingových prieskumov, a to telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo MMS správ, a súhlasili s poskytovaním svojich osobných údajov obchodným partnerom Prevádzkovateľa.

 

4.      Prístup k osobným údajom majú iba poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov a sprostredkovatelia, ktorí sú Prevádzkovateľom zmluvne poverení spracúvaním osobných údajov, poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

5.      Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Zhromažďujú sa iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na :

 

a.       registráciu a evidenciu členov vernostného programu GAS, ktorí si riadne vyplnili a podpísali registračný formulár (pohlavie, meno a priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, adresa elektronickej pošty, dátum a miesto vyplnenia prihlášky a podpis).

 

b.      marketingové aktivity Prevádzkovateľa, najmä vykonávanie marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti zákazníkov (telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS a MMS správ) a zasielanie ponúk o tovaroch a službách poskytovaných spoločnosťou GAS product & services a.s. osobám, ktoré súhlasili s daným odberom (meno a priezvisko, číslo telefónu a adresa elektronickej pošty).

 

c.       marketingové aktivity obchodných partnerov Prevádzkovateľa, za účelom informovania dotknutých osôb o produktoch a službách poskytovaných týmito spoločnosťami (pohlavie, meno a priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, adresa elektronickej pošty).

 

6.      Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb prostredníctvom elektronických formulárov na internetových stránkach a tiež vyplnenými papierovými formulármi na využitie výhod GAS karty, a získané osobné údaje sa spracúvajú automatizovane alebo neautomatizovane prostredníctvom oprávnených osôb.

 

7.      Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári použije len na vyššie uvedené účely. Údaje dotknutých osôb budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom na vernostnom programe GAS, ktorými sú napríklad spoločnosti patriace do skupiny Prevádzkovateľa, obchodný partneri Prevádzkovateľa, reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti, tlačiarenské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov dotknutých osôb. Takéto tretie strany sú povinné zachovávať bezpečnostné pravidlá ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajov.

 

8.      Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledovný:

 

Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 92122 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 36234176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10130/T

 

CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35787783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2435/B

 

Union poisťovňa, a.s. so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36284831, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa. vi. č. BEH/B. U i.

 

9.      Prevádzkovateľ využíva na zasielanie marketingových informácií dotknutým osobám aplikáciu tretej strany (aplikácia MailChimp, prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, so sídlom 512 means St., Atlanta, Georgia 303 18, USA), ktorá má prístup iba k adrese elektronickej pošty a k mene a priezvisku osoby bez možnosti priradenia iných informácií k dotknutej osobe. Tieto informácie sú používané výlučne pre potreby zasielania marketingových informácií Prevádzkovateľa, nie sú v žiadnom prípade využívané na iné účely, predávané alebo zdieľané s akoukoľvek ďalšou stranou. Dotknutá osoba má vždy právo odvolať súhlas na zasielanie týchto informácií a v takom prípade bude vymazaná zo všetkých databáz prevádzkovateľa aj tretích strán.

 

10.  Uvedené osobné údaje (meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty) sú vzhľadom na využívanie počítačovej siete internet, elektronickej pošty a lokácie serverov spoločnosti The Rocket Science Group, LLC prenášané do zahraničia, konkrétne do Spojených štátov amerických.

 

11.  Spracúvanie osobných údajov trvá po celú dobu aktívneho členstva vo vernostnom programe GAS, tak ako je stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach vernostného programu a po dobu maximálne osemnástich mesiacov od posledného použitia vernostnej karty.

 

12.  Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingových aktivít a na poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb tretím stranám, obchodným partnerom Prevádzkovateľa, za účelom informovania dotknutých osôb o produktoch a službách poskytovaných týmito spoločnosťami je udelený maximálne na dobu trvania členstva vo vernostnom programe a zaniká súčasne s členstvom vo vernostnom programe alebo odvolaním súhlasu doktnutou osobou.

 

13.  Osobné údaje po uplynutí oprávnenej doby spracúvania sú likvidované v súlade s pravidlami bezpečnosti skartovaním alebo vymazaním, bez možnosti spätnej rekonštrukcie údajov tak, aby sa predišlo a zamedzilo ich možnému zneužitiu.

 

II.

Poučenie dotknutých osôb

1.      Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä v rozsahu stanovenom v § 28 zákona o ochrane osobných údajov) ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, Prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

2.      Dotknutá osoba je v zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov a prípadné sankcie podľa zákona na ochranu osobných údajov.

 

3.      Súhlas udelený dotknutou osobou na spracúvanie osobných údajov pre účel, na ktorý sa súhlas vyžaduje podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov je získavaný prostredníctvom papierových formulárov na čerpacích staniciach GAS podpísaním a odovzdaním formuláru obsluhe čerpacej stanice alebo prostredníctvom elektronických formulárov a jeho odoslaním na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

 

4.      Súhlas s jednotlivými účelmi podľa Článku I. odsek 5 je možné udeliť alebo odvolať správnym zaškrtnutím príslušného políčka na registračnom formulári v papierovej alebo elektronickej podobe.

 

5.      Súhlas na spracúvanie osobných údajov je dotknutou osobou udeľovaný dobrovoľne, bez nátlaku alebo hrozby odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti Prevádzkovateľa podľa § 11 zákona. o ochrane osobných údajov.

 

6.      Udelený súhlas možno pred uplynutím príslušnej doby spracúvania osobných údajov odvolať na základe písomného oznámenia dotknutej osoby prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomnou zásielkou na adresu Prevádzkovateľa so žiadosťou o blokovanie a následnú likvidáciu osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov.

 

7.      Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch Prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

 

8.      Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

9.      Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, Bratislava 27, PSČ 820 07 návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

 

10.  Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

 

11.  Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese.

 

III.

Cookies

1.      Internetová stránka Prevádzkovateľa používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na zariadení návštevníka stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky. Tieto súbory nám pomáhajú vytvoriť stránku s optimálnym nastavením pre užívateľov. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je možné nájsť na stránke www.allaboutcookies.org.

 

2.      Stránka http://www.gas.sk/ používa na stránke cookies, ktoré sú určené na analýzu využívania a optimalizáciu stránky, reklamné cookies, ktoré umožňujú lepšie cielenie reklamy na stránke a cookies prispôsobujúce stránku individuálnym potrebám používateľa.

Tzv. „sessioncookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať.

Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a Prevádzkovateľ nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (GoogleAnalytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, Facebook a Youtube cookies, ktoré umožňujú používanie externých služieb a reklamné cookies, ktoré umožňujú lepšie cielenie reklamy na stránke. Ďalšie informácie o službe GoogleAnalytics sú na google.com/analytics alebo na príslušných stránkach tretích strán.

 

3.      Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie web stránky Prevádzkovateľa.

 

IV.

Kontaktné údaje

1.      Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, žiadosti o opravu alebo aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu či blokovanie údajov môžete posielať Prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne poštovou zásielkou na:

 

a.  E-mail: gas@gas.sk

b.  Poštová adresa: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava

 

 

V Bratislave, 01.02.2016