Vitajte na pumpe

Vitajte na pumpe

HERNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ HRY „RODINNÉ LETO S GAS”

Preambula

Tento herný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej hry „Rodinné leto s GAS“ (ďalej len ako „hra“), s cieľom náležite určiť podmienky súťaže.

Výňatky z tohto herného poriadku, prípadne skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

Hra sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

Na hru sa nevzťahujú podmienky zákona č. 171/2005 Z. z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 5 citovaného zákona).

1. Organizátor hry

1.1. Spoločnosť GAS product & services a. s., so sídlom Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, IČO: 46 662 073, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5536/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“).

 2. Účel hry

2.1. Hra je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže a jeho produktov prostredníctvom odmenených fyzických osôb, ktoré sa zapoja do hry.

2.2. Propagácia organizátora hry bude prebiehať šírením fotografie, zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora hry, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej stránke www.gas.sk organizátora súťaže.

 3. Účastník hry

3.1. Hry sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá splní podmienky hry definované týmto herným poriadkom (ďalej len „účastník“ alebo „dotknutá osoba“).

3.2. Hry sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri čerpacích staníc organizátora hry, ani zamestnanci partnerov čerpacích staníc organizátora hry. Hry sa nemôžu zúčastniť tiež blízke osoby1 osôb uvedených v predchádzajúcej vete.

3.3. Každý účastník, ktorý sa do hry zapojí spôsobom uvedeným v tomto hernom poriadku dáva organizátorovi hry svojou účasťou v hre súhlas s pravidlami a podmienkami hry v celom rozsahu.

 4. Trvanie hry

4.1. Hra prebieha na všetkých čerpacích staniciach GAS organizátora hry na území SR od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 (vrátane) s výnimkou GAS Veľký Meder, GAS Dolný Kubín, GAS Fiľakovo a GAS Detva.

4.2. Registrácia do hry je možná v termíne od 1. 6. 2020 (vrátane) do 31. 8. 2020 (vrátane) do 23:59:59 h.

 5. Podmienky zapojenia sa do hry

5.1. Do hry sa môže zapojiť fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa článku 3, odsek 3.1. tohto herného poriadku a zároveň sa zapojí do hry spôsobom uvedeným v odseku 5.2. tohto článku herného poriadku.

5.2. Fyzická osoba sa môže zapojiť do hry, a to:

 •     v prípade, že natankuje palivo alebo nakúpy tovar v Pousa shope v hodnote minimálne 10 Eur na ktorejkoľvek čerpacej stanici organizátora       hry podľa bodu 4.1., na území SR, v období trvania súťaže podľa článku 4., odsek 4.2. tohto herného poriadku.

 •     udelením súhlasu s pravidlami hry a súhlasom so spracúvaním osobných údajov na v tomto hraciom poriadku pre uvedené účely.

5.3. Tá istá fyzická osoba sa môže súťaže zúčastniť toľkokrát, koľkokrát v období trvania súťaže natankuje alebo nakúpi tovar v Pausa shope na ľubovoľnej čerpacej stanici organizátora hry podľa článku 4., odsek 4.2., na území SR v hodnote minimálne 10 Eur spôsobom uvedeným v bode 5.2. tohto článku súťažného poriadku.

 6. Ceny

6.1. Pre účely hry organizátor hry zabezpečil tieto ceny:

 •     karty sedmové

 •     karty kanastové

 •     hra Activity Deti

 •     hra Activity Junior Turbo

 •     hra Activity Kompakt

 •     luxusná foté osuška 160×100 cm, 100% bavlna

7. Spracúvanie osobných údajov

7.1. Organizátor hry ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora hry sú uvedené v článku 1., odsek 1.1. tohto herného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora hry ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je prílohou tohto herného poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

7.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do hry zobrala na vedomie, že pre účely hry je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle odseku 8.1. tohto článku herného poriadku.

7.3. Zapojením sa do hry dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v súlade s Nariadením2 a Zákonom o ochrane osobných údajov3 na účel uvedený v tomto hernom poriadku. Bez udelenia súhlasu nie je možná účasť v súťaži.

7.4. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: marketing@gas.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7.5. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie hry (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie cien účastníkom), ako aj za účelom uvedeným v článku 2 tohto herného poriadku.

7.6. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do hry bude organizátor hry spracúvať po dobu trvania hry a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje slúžiace na propagáciu organizátora hry bude organizátor hry používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení. Osobné údaje účastníkov bude organizátor hry spracúvať tiež na účely plnenia povinností organizátora hry pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúcich z platného zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov). Vaše osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch bude organizátor súťaže uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy týkajú.

Po uplynutí tejto doby môže organizátor hry spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora hry, napr. na účely právnej ochrany organizátora hry (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora hry, a pod.).

 

8. Všeobecné ustanovenia

8.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto herným poriadkom sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.2. Organizátor hry si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento herný poriadok počas trvania hry, vrátane práva hru zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa zaväzuje túto prípadnú zmenu zverejniť na internetovej stránke www.gas.sk. Organizátor hry si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú cenu inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

8.3. Organizátor hry si vyhradzuje právo vylúčiť z hry osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto hry a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

8.4. Účastníci nemajú právo požadovať peňažné plnenia výmenou za cenu v hre ani požadovať zámeny v položkách pri cenách a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora hry ako tie, ktoré sú uvedené v tomto hernom poriadku.

8.5.  Na ceny v hre nie je právny nárok. Cenu v hre nemožno vymáhať. Ceny v hre je možné podstúpiť na reklamáciu v prípade poškodenia. Reklamovaná cena v hre bude zaslaná na posúdenie dodávateľovi, spoločnosti Repre s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava. Organizátor hry nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej užívaním.

8.6. Organizátor hry nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v hre, resp. v súvislosti s cenou v súťaži.

8.7 Nebezpečenstvo škody na cenách prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor hry nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie ceny alebo nesprávne doručenie ceny spôsobené poštovou alebo kuriérskou prepravou na adresu.

8.8 Organizátor hry (popr. ním určená osoba) si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto hry vrátane posúdenia herného poriadku.

8.9 Tento herný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke www.gas.sk počas celej doby trvania hry, ako aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 30. 5. 2020

 • 1 § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • 2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • 3 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením2 a Zákonom o ochrane osobných údajov3 prevádzkovateľ – spoločnosť GAS product & services a. s., so sídlom Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, IČO: 46 662 073, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5536/B spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov4.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvní sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto vyhlásenie.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov vdôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnen ia svojich práv môžete obrátiť.

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: GAS, a.s.

E-mail: marketing@gas.sk

Korešpondenčná adresa: Marketing GDPR, GAS, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.gas.sk formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

Scroll to Top