Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej hry “Rodinné leto s GAS”

 

 

  1. Organizátor hry “Rodinné leto s GAS”

 

1.1. Spoločnosť GAS product & services a. s., so sídlom Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, IČO: 46 662 073, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5536/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“).

 

 2.   Podmienky zapojenia sa do hry

 

2.1 Spotrebiteľskej akcie sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

 

2.2 Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby spĺňajúce podmienky v zmysle ods. 2.1 tohto článku Podmienok

 

2.3 Z účasti v spotrebiteľskej hre sú vylúčení zamestnanci organizátora a jprevádzkovatelia čerpacích staníc GAS (ďalej ako „ČS GAS) na území SR a ich zamestnanci, ako aj zamestnanci agentúr, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii spotrebiteľskej akcie.

 

 3. Trvanie spotrebiteľskej akcie

 

3.1 Spotrebiteľská akcia bude prebiehať v čase od 01.06.2020 do 31.08.2020 na všetkých ČS GAS na území Slovenskej republiky s výnimkou GAS Veľký Meder, GAS Dolný Kubín, GAS Fiľakovo a GAS Detva

 

3.2 Vydávanie hracích nálepiek začína 01.06.2020 o 00.00 hod. a končí 31.08.20120 o 24:00 hod. Výmena platných hracích kariet, ktoré vydal organizátor spotrebiteľskej hry, za odmeny s doplatkom v sume určenej týmito Pravidlami, trvá od 01.06.2020 o 00.00 hod. do 15.09.2020 do 24:00 hod, alebo do vyčerpania zásob odmien.

 

3.3 V prípade, že sa v období trvania spotrebiteľskej hry zásoby cien na príslušnej ČS GAS vyčerpajú, organizátor spotrebiteľskej hry je oprávnený spotrebiteľskú hru na príslušnej ČS GAS ukončiť.

 

 4. Pravidlá spotrebiteľskej hry

 

4.1 Na ČS GAS na území Slovenskej republiky podľa článku 3., odsek 3.1. budú počas doby trvania spotrebiteľskej akcie k dispozícii hracie karty, určené na lepenie hracích nálepiek.

 

4.2 Jednu (1) hraciu nálepku získa zákazník ČS GAS za nasledovné nákupy na príslušnej ČS GAS:

 

  •   za každých celých 10 Eur nákupu pohonných hmôt alebo tovaru v Pausa shope na jeden pokladničný doklad;

 

Zákazník ČS GAS nezíska žiadnu hraciu nálepku za nákup diaľničných známok či úhradu mýta.

 

Príklad:

1. ak zákazník ČS GAS natankuje pohonné hmoty v celkovej sume 26 EUR na jednom pokladničnom bloku, získa od obsluhy ČS GAS 2 hracie nálepky;

2. ak zákazník ČS GAS natankuje pohonné hmoty v hodnote 26 Eur a nakúpi v Pausa shope za 6 Eur, čím súčet jeho nákupu dosiahne 32 Eur, získa od obsluhy ČS GAS 3 hracie nálepky.

 

4.3 Zákazník ČS GAS môže získať niektorú z ním vybraných cien, uvedených v čl. 5 Podmienok, zaradených do spotrebiteľskej hry, po splnení podmienok niektorej znižšie uvedených možností:

 

a) ak nie je členom vernostného programu GAS - po nalepení príslušného počtu hracích nálepiek do originálnej hracej karty (čím sa hracia karta stane platnou), kedy takto vyplnenú hraciu kartu odovzdá obsluhe ČS GAS požiada o vydanie ním vybranej ceny za príslušný doplatok, čím sa stane účastníkom spotrebiteľskej hry. Obsluha ČS GAS skontroluje platnosť zákazníkom predloženej hracej karty a v prípade splnenia podmienok spotrebiteľskej hry a po zaplatení príslušného doplatku, vzťahujúceho sa k vybratej cene, zo strany zákazníka, vydá zákazníkovi ním požadovanú cenu; alebo

 

b) ak je členom vernostného programu GAS - po nalepení príslušného počtu hracích nálepiek do originálnej hracej karty (čím sa hracia karta stane platnou), kedy takto vyplnenú hraciu kartu odovzdá obsluhe ČS GAS požiada o vydanie ním vybranej ceny za príslušný doplatok v EUR a príslušný doplatok vo forme vernostných bodov. Obsluha ČS GAS skontroluje platnosť zákazníkom predloženej hracej karty, predloženej GAS karty a minimálneho požadovaného počtu bodov na členskom účte zákazníka, vzťahujúcom sa k príslušnej požadovanej odmene (počet bodov na GAS karte na členskom účte zákazníka zistí obsluha ČS GAS priamo pri pokladni) a v prípade splnenia podmienok spotrebiteľskej hry a po zrealizovaní transakcie odpočítania požadovaného počtu bodov na členskom účte zákazníka vydá zákazníkovi ním požadovanú cenu, čím sa stane zákazník súčasne účastníkom spotrebiteľskej akcie.

 

4.4 Hracia karta je platná, ak je na nej nalepený príslušný počet hracích nálepiek s logom GAS vzťahujúcich sa na príslušnú cenu, ktorú si zákazník chce prevziať.  

4.5 Zákazník, ktorý splní niektorú z podmienok podľa ods. 4.3 tohto článku Podmienok si môže vybrať niektorú z cien uvedených v čl. 5 týchto Podmienok za špeciálnu akciovú cenu s doplatkom (ak nie je členom vernostného klubu GAS), alebo výmenou za vernostné body (ak je členom vernostného klubu GAS a má na svojomúčte dostatočný počet bodov) vo výške závisiacej od druhu vybranej ceny a v závislosti od dostupnosti zákazníkom vybranej ceny na ČS GAS.

 

 5. Zoznam odmien s doplatkom / výmenou za vernostné body

 

5.1 Zoznam odmien s doplatkom v Eur, alebo výmenou za vernostné body, ktoré môže zákazník získať splnením podmienok spotrebiteľskej akcie:

 

5.2 Množstvo jednotlivých druhov cien je obmedzené a ceny budú vydávané organizátorom spotrebiteľskej akcie výlučne len do vyčerpania zásob.

 

5.3 Ak zákazníkom vybraná cena aktuálne nie je k dispozícii na niektorej ČS GAS podľa článku 3., odsek 3.1., zákazník vyplní objednávkový formulár, ktorý je súčasťou hracej karty. Kompletne vyplený objednávkový formulár následne oddelí od hracej karty a odovzdá obsluhe ČS. Po doručení ceny na ČS na ktorej bol formulár odovzdaný bude zákazník kontaktovaný na jeden z kontaktných údajov, ktoré vyplnil vo formuláry. 

 

5.4 Reklamáciu cien, zakúpených na ČS GAS na území Slovenskej republiky, je možné uplatniť si na ktorejkoľvek ČS GAS na území Slovenskej republiky v zmysle reklamačného poriadku príslušnej ČS GAS. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť obsluhe ČS GAS pokladničný doklad, preukazujúci kúpu reklamovanej odmeny.

 

 

   V Bratislave 30. 5. 2020

GAS product & services, a.s. Tuhovská 1

831 07 Bratislava

+421 917 030 030 

 v pracovné dni od 8:00 do 16:00