Vitajte na pumpe

Všeobecné podmienky vernostného programu GAS

Vernostný program GAS prevádzkuje spoločnosť Pumpa SK s.r.o.,so sídlom Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava, IČO: 52 252 256, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 135606/B (ďalej len „Pumpa SK s.r.o.). Vernostný program GAS je určený zákazníkom Pumpa SK s.r.o. (ďalej aj ako „Člen vernostného programu GAS“). Člen vernostného programu GAS pri natankovaní paliva na čerpacích staniciach GAS v Slovenskej republike zbiera body na svoj osobný účet a za nazbierané body si vie uplatniť benefity vernostného programu GAS.

,

Členstvo vernostného programu GAS

Členom vernostného programu GAS sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá súhlasí s podmienkami vernostného programu GAS, potom, čo odovzdá riadne vyplnený a podpísaný papierový formulár žiadosti dostupný na čerpacích staniciach GAS. Za riadne vyplnený a podpísaný formulár žiadosti sa považuje formulár, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (P. O. Box alebo adresa zamestnania nebudú uznané), deň vyplnenia prihlášky a podpis (len v prípade predtlačeného formulára). Údaje o pohlaví, telefónnych číslach a e-mailovej adrese sú dobrovoľné, avšak v záujme správnej a efektívnej komunikácie so spoločnosťou Pumpa SK s.r.o. odporúča sa ich poskytnúť. Členom vernostného programu GAS sa nemôže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorých sú určené iné typy možnosti zliav. Členstvo vernostného programu GAS a získanie karty nie je podmienené natankovaním paliva alebo nákupom tovaru na čerpacej stanici GAS. Každá osoba môže podať len jednu žiadosť o členstvo vernostného programu GAS, viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a podpísaním žiadosti člen vernostného programu GAS súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi zoznámil. Vyplnením a podpísaním žiadosti Člen vernostného programu GAS zároveň udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v zmysle podmienok vernostného programu GAS. Pumpa SK s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosti o členstvo vernostného programu GAS so zjavne nesprávne alebo neúplne uvedenými údajmi. Pumpa SK s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením formulára žiadosti o členstvo vernostného programu GAS.

Používanie karty

Po vyplnení formulára zákazník obdrží GAS vernostnú kartu, ktorá však zostáva vo vlastníctve spoločnosti Pumpa SK s.r.o. a slúži na zaznamenávanie bodov nazbieraných za nákupy vykonané Členom vernostného programu GAS na čerpacích staniciach GAS v Slovenskej republike. Nazbierané body nie sú prevoditeľné. GAS karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne Člen vernostného programu GAS, ktorému bola GAS vernostná karta vydaná. GAS vernostná karta nie je platobná karta. GAS vernostná karta môže byť použitá len v súlade so všeobecnými podmienkami vernostného programu GAS. Člen vernostného programu GAS je povinný chrániť GAS vernostnú kartu pred stratou, odcudzením, mechanickým, chemickým alebo iným poškodením. Člen vernostného programu GAS sa zaväzuje bezodkladne oznámiť zmenu svojich údajov a stratu, prípadne poškodenie GAS vernostnej karty, a to nahlásením obsluhe čerpacej stanice, na gas@gas.sk, alebo na čísle +421 917 030 030. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o., nie je v takomto prípade zodpovedná za neoprávnené použitie vernostnej GAS karty v dôsledku oneskoreného oznámenia straty alebo odcudzenia vernostnej GAS karty. Pri využívaní benefitov vernostného programu GAS obsluha čerpacej stanice neskúma totožnosť držiteľa vernostnej GAS karty. Akúkoľvek škodu a zodpovednosť za odpísanie bodov zo stratenej alebo odcudzenej vernostnej GAS karty znáša Člen vernostného programu GAS sám. V prípade nefunkčnosti GAS vernostnej karty ju Člen vernostného programu GAS nevracia spoločnosti Pumpa SK s.r.o., len zabezpečí jej fyzické znehodnotenie.

Zbieranie bodov

Aby bolo možné využívať benefity vernostného programu GAS, Člen vernostného programu GAS je povinný predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu vernostnú kartu GAS. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o., nie je zodpovedná za oneskorené predloženie vernostnej karty GAS obsluhe registračnej pokladne. Člen vernostného programu GAS, ktorý pri platení na čerpacej stanici nemá alebo zabudol vernostnú GAS kartu predložiť obsluhe, nemôže získať body a požívať benefity vernostného programu GAS ani po dodatočnom predložení pokladničného dokladu. Body je možné začať zbierať ihneď po získaní karty GAS. Body sú zaznamenávané v informačnom systéme spoločnosti Pumpa SK s.r.o., Body započítané prostredníctvom vernostnej karty GAS sa budú sčítavať na tomto účte.

GAS vernostná karta umožňuje za každý liter natankovaného paliva alebo nákup v Pausa shope v hodnote 1 EUR:

  • Uplatniť okamžitú zľavu 1 cent za každý 1L paliva pri platbe za tankovanie paliva
  • Pripísať body, ktoré môžete vymieňať za tovar v Pausa shope alebo na nákup paliva
  • Okamžite získať hodnotný darček určený spoločnosťou Pumpa SK s.r.o.,
Pri využití okamžitej zľavy na palivo pri načerpaní paliva je možné uplatniť takúto zľavu iba na celý objem natankovaného paliva, nie na jeho časť. Body budú využité uvedenou zľavou a preto už nemôžu byť pripísané na GAS vernostnú kartu.

Spoločnosť Pumpa SK s.r.o., si vyhradzuje právo zúžiť alebo zmeniť rozsah tovarov a služieb poskytovaných na čerpacích staniciach GAS, za ktoré sa budú pripisovať body. Členovia a zákazníci budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní prostredníctvom oznámení spoločnosti Pumpa SK s.r.o., zverejnených a sprístupnených na čerpacích staniciach GAS. Tieto obmedzenia a zmeny sú účinné dňom uvedeným v oznámeniach. Pumpa SK s.r.o., má právo informovať o týchto obmedzeniach a zmenách aj iným spôsobom.

Aktuálny stav bodov na GAS vernostnej karte je možné preveriť u obsluhy čerpacej stanice pri predložení karty, rovnako je uvedený na pokladničnom bloku pri akejkoľvek realizovanej platbe s použitím GAS vernostnej karty. Na cenovkách jednotlivých tovarov je uvedená hodnota tovaru aj v bodoch. Pri nákupe tovarov v Pausa shope je potrebné nazbierať na vernostnú GAS kartu dostatočný počet bodov minimálne zodpovedajúcich hodnote predmetného tovaru stanovených v bodoch (viď. cenovka pri tovare).

V prípade prekážky pri čerpaní bodov vzniknutej v dôsledku technickej chyby spoločnosť Pumpa SK s.r.o., v primeranom čase zabezpečí odstránenie tejto chyby. Člen vernostného programu GAS nemá právo nárokovať si takto ušlé benefity vernostného programu GAS. V prípade zlomených alebo inak poškodených kariet má spoločnosť Pumpa SK s.r.o., právo pripísanie bodov odmietnuť. Reklamáciu nepripočítania bodov si Člen vernostného programu GAS uplatňuje písomne na čerpacej stanici alebo zaslaním mailu na reklamacie@gas.sk.

Získané body nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Nazbierané body na vernostnej GAS karte v prípade ich nevyčerpania prepadávajú vždy k 365. dňu od ich pripísania na vernostnú kartu GAS, najneskôr však k termínu 31. marec aktuálneho kalendárneho roka. Pri využití bodov sa uplatnia prednostne najstaršie body.

Pumpa SK s.r.o.,si vyhradzuje právo uvedené benefity kedykoľvek zmeniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webovej stránke https://www.gas.sk a na čerpacích staniciach GAS.

Ukončenie a zánik členstva

Člen vernostného programu GAS môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to písomnou žiadosťou na gas@gas.sk. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o., si vyhradzuje právo zrušiť členstvo vernostného programu GAS, ak nebola vernostná GAS karta použitá dlhšie ako 12 mesiacov a vymazať stav konta v prípade, že karta nebola použitá dlhšie ako 6 mesiacov.. Tým nie je dotknutý nárok Člena opakovane sa prihlásiť do vernostného programu GAS.

Spoločnosť Pumpa SK s.r.o., je oprávnená vylúčiť Člena z vernostného programu GAS, čím sa stane vernostná GAS karta neplatnou, ak

  1. Člen vernostného programu GAS porušil práva k ochranným známkam alebo iným označeniam spoločnosti Pumpa SK s.r.o., (najmä ochranné známky alebo iné označenia „GAS“, a „Pausa“) alebo zmluvných partnerov,
  2. člen vernostného programu GAS zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu GAS a/alebo porušil všeobecné podmienky členstva vernostného programu GAS,
  3. člen vernostného programu GAS sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého spoločnosť Pumpa SK s.r.o., utrpela škodu alebo inú ujmu.

V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Pumpa SK s.r.o., o vylúčení. Členstvo vernostného programu GAS zaniká ďalej aj smrťou Člena vernostného programu GAS alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to dňom smrti alebo dňom, ktorý súd určil ako deň smrti.

Pumpa SK s.r.o., je oprávnená v prípade, keď o opätovné členstvo v GAS vernostnom programe žiada zákazník, ktorého členstvo bolo v minulosti ukončené z dôvodu uvedeného v bodoch a) až c) podľa vyššie uvedeného odseku týchto všeobecných podmienok vernostného programu GAS, žiadosti o členstvo nevyhovieť.

V prípade opätovného vstupu do vernostného programu GAS nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva vo vernostnom programe GAS vrátane nespotrebovaných bodov.

Zrušením a ukončením členstva vernostného programu GAS sa zároveň zrušia všetky body nazbierané na vernostnej GAS karte. Zrušením a ukončením členstva vernostného programu GAS nie je nárok na využívanie benefitov vernostného programu GAS.

Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Ochrana osobných údajov a používanie cookies sú uvedené v časti Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies.

Záverečné ustanovenia

Členstvo vernostného programu GAS ani benefity s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.

Pumpa SK s.r.o., je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky vernostného programu GAS o čom zašle mailovú informáciu Členom vernostného programu GAS ktorí poskytli svoju e-mailovú adresu. Nové podmienky vernostného programu GAS platia dňom, keď sú zverejnené na internetovej stránke https://www.gas.sk. Spoločnosť  Pumpa SK s.r.o., vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program GAS.

Tieto všeobecné podmienky členstva vernostného programu GAS sú platné a účinné od 01.02.2016.

Scroll to Top