Vitajte na pumpe

Zmena uplatňovania DPH pri predaji kreditu prostredníctvom platobných terminálov.

S účinnosťou k 1.1.2019 sa bude zákazníkovi predaný kredit považovať za viacúčelový poukaz v dôsledku čoho bude platiť, že daňová povinnosť pri kredite vznikne až pri poskytnutí služieb, na ktorý sa kredit vzťahuje, t.j. až po jeho úplnom spotrebovaní.

Podstatou zmeny právnej úpravy, ktorú prinesie transpozícia Smernice 2016/1065 okrem iného je aj zavedenie definície pojmov “ jendoúčelový poukaz “ a “ viacúčelový poukaz „. Jednoúčelový poukaz je taký poukaz, pri ktorom je v čase vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, na ktoré sa poukaz vzťahuje s DPH splatná z uvedného tovaru alebo služieb. Viacúčelový poukaz je poukaz odlišný od jednoúčelového poukazu. Uvedená zmena sa bude vzťahovať na poukazy vydané po 31.12.2018

Z vyššie uvedeného dôvodu a definícií sa od 1.1.2019 bude zákazníkovi predaný kredit považovať za viacúčelový poukaz a na pokladničnom bloku vydanom pri nákupe kreditu nebude uvádzaná sadzba DPH. Daňový doklad bude vydávať výlučne príslušný telekomunikačný operátor (Slovak Telekom, Orange, O2 alebo SWAN “4ka”).

Povinnosť vydávať doklad o úhrade (tzv. bloček) na účely dodržiavania zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa prijatím Smernice 2016/1065 nie je dotknutá.

Scroll to Top